مفهوم درس – برنامه درسی یا همان کلاسی

مفهوم درس چیست؟

مفهوم درس را می‌توان یک ساختار زمانی منظم و معینی دانست که انتظار می رود یادگیری در آن محـدوده اتفاق بیفتد.

در تعریف مفهوم درس محتوای هر درس می تواند موضوعی از کتاب درسی یا موضوعی از یک چندرسانه ای باشد. همچنین محتوای درس می تواند از منابع مکتوب و غیرمكتوب باشـد.

در مفهوم درس مقصد محتوای درس می تواند دارای رویکرد دانشی، مهارتی و نگرشی و ترکیبی از آن سه یا ترکیبی دو به دو از دانش، مهارت و نگرش (دانشی- نگرشی، مهارتی – نگرشی و …) باشـد.

هر درس به قصد یادگیری دانش آموزی معین یا گروهی از دانش آموزان تنظیم می شـود. دروس به طور معمول برای ارائه در کلاس درس تنظیم می شوند، ولی محدودیتی برای ارائه دروس در محیط های یادگیری دیگر وجود ندارد.

هر درس تابعی از برنامه ای درسی است که برای دانش آموز طراحی شده است.

در واقع، درس ها حلقه اتصال دانش آموز به انتظارات یادگیری شناخته می‌شوند و این انتظارات در صورت برآورده شدن، دانش آموز را نسبت به قبل در زمینه های گوناگون تواناتر می سازد.

در معنای وسیع تر مفهوم درس، هر درس برای دانش آموز نسبت به آنچه پیشتر نمی دانسته است، بینشی ایجاد می کند.

از این رو در تعریف مفهوم درس، می توان گفت هر درس برای دانش آموز دارای محتوایی است نو یا موقعیت جدیدی است برای یادگیری، که او می تواند آموخته هایش را در آن به کار گیرد و بیازماید.

برنامه درسی برنامه کلاسی

برنامه درسی

برنامه‌درسی به هر شیوه ای که تعریف شود، ممکن است یک دوره آموزشی یک ساعته، یک روزه، یک هفته ای و … را تحت پوشش قرار دهد.

برنامه درسی، محتوای آموزش، انتظارات و خواسته های دانش آموزان، روش تدریس، مواد آموزشی و ارزشیابی محتوا را در بر می گیرد.

انتظارات هر برنامه‌درسی، یادگیری دانش آموزان در حوزه های مختلف است. بنابراین، می توان گفت انتظارات برنامه درسی با انتظارات یادگیری در طرح درس همسویی دارند.

تعاریف برنامه درسی

  1.  بنا بر دیدگاه گود ، برنامه درسی عبارت است از «یک برنامه کلی و عام در ارتباط با محتوای آموزش که توسط مدارس به دانش آموزان عرضه میشود تا با دستیابی به آن بتوانند شایستگیهای لازم را برای ورود به زمینهها و رشتههای خاص فنی حرفه ای و تجربی و نظری کسب کنند.»
  2. مایرز و مایرز ” می گویند: «آنچه محتوای یک آموزش ویژه است، برنامه درسی را شکل می دهد.»
  3. ليث وود “، برنامه درسی را مجموعه ای از تصمیم های معطـوف بـه هـدف مـی دانـد کـه دستیابی دانش آموزان به آنها، مورد نظر آموزش است.
  4. میل و لوی بر این باورند که برنامه درسی یک دسته از مقاصـد درباره فرصت هـای همکاری و استفاده افراد تحت آموزش با افراد دیگر و یا اشیاء در محدوده زمانی و مکانی مشخص است.
  5. دال، برنامه درسی را مجموعه تجربه هایی می داند که تحت راهنمایی مدرسه به دانش آموزان ارائه می شود .
  6. تانر و تانر، برنامه درسی را تجربه های یادگیری برنامه ریزی و هدایت شده ای می داننـد که تحت نظارت مدرسه تدوین می گردد. آنـان هـدف نهایی برنامه درسی را رشد و پویایی دانش آموز در حیطه های شخصی و اجتماعی فرض می کنند .
  7. اسکیبک بر این باور است که برنامه درسی، به واقع گونه ای نقشه یا راهنمای عمل است که دانش آموز را برای یادگیری اثربخش تر آماده کرده و او را برای کاربرد آموختـه هـا ترغیب می کند.
  8. کانلی و لنتز، برنامه درسی را مجموعه وسیعی از اسلوب تفکر درباره تجربه های انسانها میدانند که در آن، تفکر بیش از نتایج یادگیری واقعیتها و اصول و … اهمیت دارد “.
  9. ونتلینگ می نویسد: «یک برنامه درسی، طرح کلی و کلان یک فعالیت آموزشی است.»

یک برنامه کلاسی ویژگی‌های پیوسته و کاملی دارد که وابسته به ساختار آموزشی، ترکیبی از همه ویژگی‌های بالا را دارد.

همچنین ببینید

آموزش متمایز

تعریف آموزش متمایز چیست

تعریف آموزش متمایز آموزش متمایز شیوه ای از آموزش است که نیازهای فردی دانش آموزان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *